New methods for improving brownfield regeneration to optimize decision-making processes

Nové metody zefektivnění regenerace brownfields umožňující optimalizaci rozhodovacích procesů

tacr_logo

Poskytovatel / Funder: Technologická agentura České republiky (program OMEGA, TD020259) /Technology Agency of the Czech Republic (Omega Programme, TD020259)

Doba řešení / Funding period: January 2014 - December 2015

Hlavní řešitelé / Responsible researchers: Petr Klusáček, PhD.; Marek Havliček, PhD.

Členové řešitelského týmu / Members of research team: Bohumil Frantál, PhD.; Hana Skokanová, PhD.; Assoc. Prof. Josef Kunc, PhD.; Mgr. Tomáš Krejčí; Petr Dvořák, PhD.; Stanislav Martinát, PhD.

Cíl projektu: Základním cílem projektu je vytvořit metodiku optimalizace rozhodovacích procesů pro regeneraci brownfields jako všestranného nástroje pro orgány státní správy a místní samosprávy, organizace zabývající se regionálním rozvojem a územním plánováním, majitele areálů brownfields, developery a potenciální nájemce či uživatele objektů a areálů. Dílčím cílem projektu bude vytvoření nových metod pro verifikaci, objektivizaci a aktualizaci údajů v existujících databázích brownfields za pomoci využití geoinformačních technologií a moderních zdrojů (např. leteckých snímků).

Aim of the project: The main objective of the project is to develop a methodology for optimizing decission-making processes used in brownfield regeneration. This versatile tool can be used by state and local governement, organizations involved in regional development and spatial planning, brownfield sites owners, developers and potential tenants or user of the buildings and premises. The partial objective of the project will be to develop new methods for verification, objectification and updating existing databases of brownfields through the use of geospatial technologies and modern sources (e.g. aerial photographs).

Výsledky projektu / Results of the project:

i) soubor map se specializovaným obsahem / set of specialized maps of brownfields

Mapa č. 1 - Prioritizace brownfields v Jihomoravském kraje (Prioritization of brownfields in the South Moravian Region) zde

Mapa č. 2 - Prioritizace brownfields v Libereckém kraji (Prioritization of brownfields in the Liberecky Region) zde

Mapa č. 3 - Předchozí využití brownfields v Jihomoravském kraji (Previous use of brownfields in the South Moravian Region) zde

Mapa č. 4 - Předchozí využití brownfields v Libereckém kraji (Previous use of brownfields in the Liberecky Region) zde

Mapa č. 5 - Rozvojový potenciál okolí brownfields v Jihomoravském kraji (Development potential of hinterland of brownfields in the South Moravian Region) zde

Mapa č. 6 - Rozvojový potenciál okolí brownfields v Libereckém kraji (Development potential of hinterland of brownfields in the Liberecky Region) zde

Mapa č. 7 - Příklady dobré praxe regenerace brownfields v Jihomoravském kraji (Examples of good practices of brownfields regenerations in the South Moravian Region) zde

Mapa č. 8 - Typy povrchů areálů brownfieldů v Brně v roce 1996 (Land cover of brownfields in Brno in 1996) zde

Mapa č. 9 - Typy povrchů areálů brownfieldů v Brně v roce 2003 (Land cover of brownfields in Brno in 2003) zde

Mapa č. 10 - Typy povrchů areálů brownfieldů v Brně v roce 2012 (Land cover of brownfields in Brno in 2012) zde

ii) odborné články / academic papers

Pizzol, L., Zabeo, A., Klusacek, P., Giubiato, E., Critto, A., Frantal, B., Martinat, S., Kunc, J., Osman, R., Bartke, S. (2016): Timbre Brownfield Prioritization Tool to support effective brownfield regeneration. Journal of Environmental Management, 166, 178-192. doi:10.1016/j.jenvman.2015.09.030.

Osman, R., Frantal, B., Klusacek, P., Kunc, J., Martinat, S. (2015): Factors affecting brownfield regeneration in post-socialist space: The case of the Czech Republic. Land Use Policy, 48, 309-316. doi: 10.1016/j.landusepol.2015.06.003.

Frantal, B., Greer-Wootten, B., Klusacek, P., Krejci, T., Kunc, J., Martinat, S. (2015). Exploring Spatial Patterns of Urban Brownfields Regeneration: The Case of Brno, Czech Republic. Cities, 44, 9-18. doi:10.1016/j.cities.2014.12.007.

Frantal, B., Kunc, J., Klusacek, P., Martinat, S. (2015). Assessing Success Factors of Brownfields Regeneration: International and Inter-stakeholder Perspective. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 44E, 91-107.

Alexandrescu, F., Martinat, S., Klusacek, P., Bartke, S. (2014): The Path From Passivity Toward Entrepreneurship: Public Sector Actors in Brownfield Regeneration Processes in Central and Eastern Europe. Organization & Environment, 27(2): 181-201. doi: 10.1177/1086026614529436.

Kunc, J., Martinat, S., Tonev, P., Frantal, B. (2014): Destiny of urban brownfields: Spatial patterns and perceived consequences of post-socialistic deindustrialization. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 41E: 109-128.

iii) interaktivní online mapa pro podporu regenerace brownfields v Jihomoravském kraji (rozvojový potenciál okolí brownfields) / interactive online map for support of brownfields regeneration in the South Moravian Region (Development potential of hinterland of brownfields) zdeVýzkumná zpráva (2014) / Research report (2014): ke stažení zde

Prezentace v rámci implementace projektu (2016): Různé přístupy k regeneraci brownfields a opětovnému využití zastavěného území aplikované na úrovni krajů a krajských měst České republiky

Prezentace v rámci implementace projektu (2016): Možnosti využití příkladů dobré praxe při regeneraci brownfields–současný stav a návrhy opatření

Prezentace v rámci implementace projektu (2017): Regenerace brownfieldů pohledem akademické sféry

Prezentace v rámci implementace projektu (2017): Opětovné využití brownfields jako příležitost pro rozvoj obcí

Prezentace v rámci implementace projektu (2018): Historické dědictví – příležitost nebo překážka opětovného využití chátrajících nemovitostí – případ bývalé věznice v Brně

Prezentace v rámci implementace projektu (2018): Vybrané příklady úspěšně regenerovaných brownfields zemědělského původu

Prezentace v rámci implementace projektu (2019): Specifika rozvoje velkých měst ČR